OK

Ympäristöpolitiikka

FinDeltaco Oy kuuluu DistIT-konserniin, joten se noudattaa tämän ympäristöpolitiikkaa.

Kestävän kehityksen politiikka

Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu ovat DistIT:n toiminnan kulmakiviä. Yhtenä syynä tähän on kysyntä, joka on peräisin asiakkailta, työntekijöiltä ja muilta intressiryhmiltä. Toisena syynä on se, että ympäristöystävälliset käytännöt luovat hyviä mahdollisuuksia liiketoimintaan.

Olemme vastuussa liiketoiminnastamme ja siitä vaikutuksesta, mikä sillä on ihmisiin ja ympäristöön. Asiakkailla on suuret vaikutukset toimintaamme kohtaan. Tiedostamme yhteiskuntavastuumme, joten harjoitamme tarkkaan mietittyä ympäristöpolitiikkaa.

Työskentelemme tunnollisesti sen eteen, että saamme integroitua yhteiskuntavastuun päivittäiseen työhömme. Tämä koskee niin taloudellisia, ympäristöllisiä kuin sosiaalisiakin seikkoja. Pyrimme parantamaan tavarantoimittajien työolosuhteita sekä tuomaan esiin etiikkaan, ympäristöön ja ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä.

DistIT-konsernin yhtiöt ovat luotettavia liikekumppaneita, joiden toiminta perustuu vastuulliseen taloudenpitoon. Tähän kuuluu hyvä yritysetiikka, korruption vastaisuus, ihmisoikeudet, hyvät työehdot, sukupuolten tasa-arvo, monimuotoisuus sekä järkevä luonnonvarojan hyödyntäminen. Yhtiöiden tavoitteena on noudattaa näitä periaatteita aina, kun se on mahdollista.

 

Vastuu ympäristöä kohtaan

Vaikutamme ympäristöön usealla eri tavalla. Näihin lukeutuvat tavarantoimitukset, sähkönkäyttö, jätteiden muodostuminen sekä pakkausmateriaalin käyttö. Työskentelemme aktiivisesti sen eteen, että saamme minimoitua ympäristövaikutuksemme. Otamme tämän huomioon myös silloin, kun on kyse sähköyhtiön tai kuljetusmuodon valinnasta.

 

Työolosuhteet

Käytämme tavarantoimittajia, joilla on inhimilliset työolosuhteet ja jotka huolehtivat tuotantotilojen kehittämisestä. Luomme yhteistyökumppaneihimme pitkäaikaiset liikesuhteet, joiden avulla kykenemme vaikuttamaan asioihin positiivisesti. Tällä tavoin saamme nämä ottamaan vastuuta työolosuhteistaan.

 

Ympäristö

Konsernin yhtiöt pyrkivät siihen, että niiden toiminta rasittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Niiden henkilökunta on sitoutunut tähän niin työntekijöinä kuin yksityishenkilöinä. Yritykset pyrkivät jatkuvasti kehittämään työmenetelmiään.

Haluamme lisätä työntekijöiden ympäristötietoutta.

Haluamme tehdä yhteistyötä ja vaatia hyviä tekoja myös muilta osapuolilta. Tämä koskee niin kilpailevia yrityksiä, tavarantoimittajia, viranomaisia kuin muitakin organisaatioita.

Haluamme nähdä ympäristönsuojelun asiana, josta hyödymme myös itse.

Haluamme pyrkiä tehostamaan luonnonvarojen hyödyntämistä.

Ympäristöasioiden vastuuhenkilö Ympäristövastaavana on toiminut vuodesta 2008 Mehrdad Motazedi. Hän valvoo yhdessä tavarantoimittajien kanssa sitä, että ympäristöpolitiikkaa noudatetaan. Työmme kattaa hankkeita, jotka liittyvät kaikkeen yhteistyökumppaneiden toimintaan. Ympäristötyötä kehitetään sitä mukaan, kun liiketoimintaamme tulee muutoksia.

Toimintasuunnitelma Olemme laatineet toimintasuunnitelman, joka pyrkii ympäristötavoitteiden toteuttamiseen käytännössä. Siihen kuuluvat seuraavat kohdat:

• Jätteiden lajittelu

Huolehdimme jätteiden lajittelusta ja kierrätämme kaiken paperin, jota käytämme.

• Energian säästäminen

Vähennämme paperin käyttöä tiedonjakovälineenä. Tämä tapahtuu lisäämällä tietokoneiden ja soveltuvien ohjelmistojen käyttöä. Asennamme energiansäästölamput kaikkiin valaisimiin, joissa niiden käyttö on mahdollista.

• Ympäristöystävälliset hankinnat

Otamme hankinta-asioissa huomioon ympäristönäkökohdat. Tämä koskee niin kulkuvälineitä, polttoaineita, tulostuspaperia kuin kyniäkin. Käytäntö on osoittautunut toimivaksi, ja siitä on välttämätöntä pitää kiinni myös vastaisuudessa.

• Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaatimukset

Tuotteidemme tulee olla valmistettu kierrätyskelpoisesta materiaalista aina, kun tämä on mahdollista. Konsernin yhtiöiden tavoitteena on pyrkiä eroon tuotteista, joita ei ole valmistettu ympäristöystävällisellä tavalla tai jotka sisältävät ympäristölle vaarallisia aineita.

• Tavarantoimittajille kohdistetut ympäristövaatimukset

Pyrimme vaikuttamaan siihen, että tavarantoimittajat ottavat ympäristövaatimukset huomioon toiminnassaan.

• Parhaan mahdollisen polttoaineen käyttö ja polttoaineen käytön vähentäminen

Vaadimme konsernin yhtiöiltä, että ne käyttävät aina parasta saatavilla olevaa polttoainetta. Tämän lisäksi niille on asetettu vaatimus polttoaineen käytön vähentämisestä.

• Ympäristöasioista tiedottaminen työntekijöille, asiakkaille ja tavarantoimittajille

Konsernin työntekijöillä tulee olla tietoa siitä, mitä sen ympäristötavoitteisiin sisältyy. Tavoitteiden toteutumista seurataan henkilöstötapaamisissa, joissa myös tiedotetaan uusista toimenpiteistä. Käymme tavarantoimittajien kanssa vuoropuhelua toimenpiteistä, jotka tähtäävät ympäristönsuojeluun. Tämän lisäksi pidämme asiakkaat ajan tasalla tavoitteiden toteutumisesta.

 

DistIT:llä laatu ei tarkoita pelkästään sitä, kuinka hyvin tuotteet vastaavat asiakkaiden odotuksia. Siihen kohdistuu myös työtä, jolla valvomme tavarantoimittajien tuotanto-olosuhteita. Yksi kannattavan kasvun edellytyksistä on se, että konsernin yritykset vaikuttavat positiivisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Ohjesääntö

Tarkoitus

Ohjesäännön tarkoitus on luoda yhtenäinen arvopohja, jota noudatetaan yhteistyössä tavarantoimittajien kanssa.

DistIT AB (publ) on konsernin ruotsalainen emoyhtiö. Sen tarkoituksena on hankkia, omistaa ja kehittää yhtiöitä, jotka myyvät IT-laitteita, mobiililaitteita, kodinelektroniikkaa sekä verkkotuotteita. Konsernin pääasialliset markkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Baltia. Tytäryhtiöiden tarkoituksena on toimittaa asiakkaille B2B- että B2C-tuotteita.

Asiakkaillamme on korkeat vaatimukset laadun suhteen. Olemme tietoisia siitä, että näihin kuuluu myös yhteiskuntavastuu.

Menestystekijöihimme kuuluvat pitkäaikaiset suhteet intressiryhmiin, hyvät työmenetelmät sekä eettinen liiketoiminta. Näiden avulla saadaan aikaan kasvavaa liiketoimintaa, joka pyrkii pitkän aikavälin kannattavuuteen.

DistIT:n ohjesääntö perustuu YK:n vuoden 1948 ihmisoikeusjulistukseen, YK:n yleissopimukseen lasten oikeuksista, vuoden 1966 kansainväliseen yleissopimukseen taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuurillisista oikeuksista, Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksiin sekä muihin voimassa oleviin kansainvälisiin sopimuksiin, jotka koskevat työoikeutta ja ihmisoikeuksia.

Teetämme jatkuvasti valvontakäyntejä tavarantoimittajien tehtaisiin. Myös tavarantoimittajalla itsellään on vastuu siitä, että ohjesääntöä noudatetaan. Sen tulee huolehtia siitä, että alihankkijat ja muut yhteistyökumppanit noudattavat samoja käytäntöjä. DistIT:n asettamien käytäntöjen lisäksi tulee noudattaa kansallisia lakeja sekä säädöksiä.

 

Vaatimuksemme tavarantoimittajia kohtaan

1. Pakkotyö

Tavarantoimittajien ei tule osallistua pakkotyöhön, rangaistuksena tapahtuvaan työhön, orjatyöhön tai ihmiskauppaan. Niiden ei tule myöskään hyötyä siitä epäsuorasti. Työntekijöillä tulee olla liikkumisvapaus sinä aikana, kun he ovat töissä tavarantoimittajalla. Työntekijöiltä ei tule vaatia takuumaksun suorittamista eikä henkilöllisuustodistuksesta luopumusta.

2. Lapsityövoima ja nuoret työntekijät

Tavarantoimittajien ei tule käyttää lapsityövoimaa, eikä niiden tule hyötyä siitä epäsuorasti. Työntekijöiden tulee olla vähintään 15-vuotiaita (tai 14-vuotiaita, jos kansallinen lainsäädäntö tämän sallii).

Tavarantoimittajien tulee huomioida työntekijän ikä työtehtävien jakamisessa. Näin saadaan vältettyä terveyden, työturvallisuuden ja työmoraalin heikentäminen.

3. Syrjimättömyys

Tavarantoimittajien ei tule osallistua syrjintään, joka koskee rotua, ihonväriä, sukupuolta, äidinkieltä, uskontoa, poliittista mielipidettä, kastia, seksuaalista suuntautumista tai muita työntekijälle luonteenomaista tunnusmerkkiä. Ne eivät saa myöskään hyötyä epäsuorasti tällaisesta syrjinnästä.

Työntekijöiden valinnan, työkorvauksen, työsuhde-etujen ja ylenemismahdollisuuksien tulee perustua ainoastaan relevantteihin ja objektiivisiin kriteereihin.

4. Järjestäytymismahdollisuus

Työntekijöillä tulee olla oikeus kuulua ammattiyhdistykseen tai järjestäytyä muulla tavalla ilman, että työnantaja puuttuu tähän. Niissä tapauksissa, joissa ammattiyhdistykset on kielletty lailla tai maassa on ainoastaan valtiollinen ammattiliitto, työnantajan tulee mahdollistaa työasioista keskusteleminen jollain muulla tavalla.

5. Terveys ja turvallisuus

Tavarantoimittajien tulee huolehtia siitä, että työntekijät työskentelevät terveellisessä ja turvallisessa työympäristössä. Heidät tulee suojata tulipalolta, onnettomuuksilta sekä vaarallisilta kemikaaleilta. Työntekijöiden tulee saada työturvallisuuskoulutusta sekä tarvittavat turvavarusteet.

Kaikilla työntekijöillä tulee olla käytettävissään WC-tilat ja mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen. Aiemmin mainittu koskee myös asuintiloja, jos ne ovat työnantajan tarjoamia.

6. Työehdot

Tavarantoimittajien tulee suojata työntekijöitä kaiken tyyppiseltä syrjinnältä sekä fyysiseltä, seksuaaliselta ja sanalliselta ahdistelulta. Palkkojen ja työsuhde-etujen tulee noudattaa paikallista lakia tai alan voimassa olevaa käytäntöä. Palkan tulee riittää siihen, että työntekijä ja tämän lähimmäiset saavat inhimillisen toimeentulon.

Kaikilla työntekijöillä on oikeus kirjalliseen työsopimukseen, joka on laadittu paikallisella kielellä, vanhempainvapaaseen, sairauslomaan sekä palkalliseen lomaan. Jos paikallinen laki ja nämä kohdat ovat ristiriidassa keskenään, tulee soveltaa paremmat työehdot takaavaa vaihtoehtoa.

Työviikon pituuden tulee olla korkeintaan 48 tuntia. Ylityön tulee olla vapaaehtoista, eikä sitä saa soveltaa säännöllisesti. Ylityön määrän ei tule ylittää 12 tuntia viikossa. Työntekijällä on oikeus vähintään yhteen vapaapäivään viikossa, tarpeeksi moneen taukoon sekä riittävään lepoaikaan työvuorojen välillä.

7. Työympäristö

Jos paikalliset terveys- ja työsuojelulait ovat puutteellisia, tavarantoimittajien tulee noudattaa niiden osalta kansainvälisiä standardeja. Työympäristön kehittämisessä on tärkeää, että liikkeenjohdon sekä työntekijän ja/tai tämän edustajan välillä on aktiivista yhteistyötä. Tämä on mahdollista saada aikaan perustamalla työsuojelutoimikuntia.

Tavarantoimittajien tulee varmistaa, että on olemassa keinot puuttua terveys- ja turvallisuusuhkiin. Niiden tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sen puolesta, ettei työpaikalla esiinny työhön liittyviä onnettomuuksia, vahinkoja tai ammattitauteja. Tavarantoimittajien tulee pyrkiä parantamaan työntekijän suojaa onnettomuustapauksissa esim. pakollisten vakuutusten avulla.

Työntekijän turvallisuus tulee asettaa kaiken muun edelle. Yrityksellä ei saa olla käytössään vaarallisia laitteita tai tuotantotiloja. Tavarantoimittajien tulee ryhtyä toimenpiteisiin, jotka parantavat laitteiston ja tuotantotilojen käyttövarmuutta ja turvallisuutta. Niiden on tämän lisäksi ryhdyttävä ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, jotka estävät mahdolliset ongelmatilanteet vastaisuudessa.

8. Korruptio ja lahjusten ottaminen

Tavarantoimittajien tulee pidättäytyä vaikuttamasta kaupallisessa tarkoituksessa viranomaisten, tuomioistuinten jäsenten tai muiden valta-asemassa olevien henkilöiden toimintaan. Tällaiseen vaikuttamiseen kuuluu mm. lahjusten antaminen.

9. Vastuu tiettyjen raaka-aineiden alkuperästä

Tavarantoimittajan tulee taata riittävissä määrin, että tuotteissa käytetty tantaali, tina, volframi ja kulta eivät ole peräisin lähteistä, jotka rahoittavat ihmisoikeusrikoksia Kongon demokraattisessa tasavallassa ja sen naapurimaissa. Tavarantoimittajien on kyettävä jäljittämään raaka-aineiden alkuperä, jos asiakasyritys sitä vaatii.

10. Ympäristönsuojelu

Tavarantoimittajien tulee pyrkiä vähentämään negatiivisia ympäristövaikutuksia toimenpiteillä, joilla rajoitetaan mm. seuraavia asioita:

  • • Luonnonvarojen, veden ja energian käyttö.
  • • Päästöt vesistöön ja ilmakehään.
    • Häiritsevä melu, epämiellyttävät hajut ja tehtaalta tulevat pölypäästöt.
  • • Mahdollinen ja toteutunut maaperän pilaantuminen.
  • • Vaarallisten aineiden käsittely.
  • • Vaarallisen ja ei-vaarallisen jätteen käsittely.
  • • Tuotteiden valmistus ja käsittely. (Suunnittelu, pakkaaminen, kuljetus, kierrätys jne.)

Tavarantoimittajien tulee pyrkiä siihen, että niiden ympäristökäytäntöihin tehdään jatkuvia parannuksia. Kansalliset lait toimivat tälle minimitasona.

11. Nollatoleranssi

Konsernin yrityksillä ei ole kytköksiä tavarantoimittajiin, jotka osallistuvat ihmisoikeusrikkomuksiin. Meillä on nollatoleranssi seuraavia asioita kohtaan:

– Pakkotyövoima, mukaan lukien ihmissalakuljetus ja vankien käyttäminen työvoimana.

– Kaiken tyyppinen lapsityövoima, mukaan lukien pakkotyö, lapsiprostituutio ja kaikki muu, joka saattaa vaarantaa lapsen työn, turvallisuuden ja moraalin.

– Henkilöstön syrjivä tai epäinhimillinen kohtelu.

– Työntekijöiden altistaminen hengenvaaralliselle työympäristölle, jossa heille ei ole kerrottu työhön liittyvistä riskeistä ja jossa ei ole ryhdytty tarvittaviin työsuojelutoimenpiteisiin.

– Tarkoituksellinen veden tai ilmakehän saastuttaminen tai merkittävä maaperän saastuttaminen.

– Kansainvälisten ihmisoikeuslakien rikkominen sekä muut ihmisoikeusrikkomukset, joista on määritelty kansainvälisissä laeissa.

Jos jollakin konsernin yhtiöllä on aihetta epäillä, että tavarantoimittaja on rikkonut yllä olevia sääntöjä toistuvasti, se irtisanoo yhteistyösopimuksensa välittömästi. Jos rikkomus on luonteeltaan törkeä, asiasta tehdään ilmoitus paikallisviranomaisille.